Informacja o Polityce Prywatności
Zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Przedsiębiorstwie
Handlowo-Usługowo Produkcyjnym AUTOSERVIS sp. z o.o. ( dalej zwanym Spółką ). Z poniższego tekstu
dowiesz się min. Dla jakich celów i jak długo Spółka przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane
osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie dokumentów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych,
a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zakres
przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie
danych osobowych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ( dalej: Rozporządzenia ).
Administrator
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo usługowo
Produkcyjne AUTOSERVIS sp. z o.o.
- adres: ul. Płocka 91, 06-500 Mława
- telefon + 48 604 556 558
- email: dane.osobowe@autoservis.com.pl
2. Spółka – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu
realizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
3. Spółka gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych,
wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Spółka
będzie chciała przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej- zostaniesz
wtedy odrębnie poinformowany o tym celu.
Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania danych i jego podstawę prawną.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.
Cel: zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązywanie umów lub inne czynności do realizacji zawartej z
Tobą umowy.
Wyjaśnienie: Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji
umowy, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, także czynności w celu zawarcia
a pośrednictwem Spółki umów z innymi podmiotami, np. zawarcia umowy ubezpieczenia.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust.1 lit.b
Długość okresu przetwarzania danych: do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych
zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj.
10 lat.
el: wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacji zadań w interesie
publicznym. W tym celu Spółka przetwarza dane osobowe po to, aby spełnić obowiązki nałożone z
mocy przepisów prawa lub realizować zadania w interesie publicznym.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust.1 lit.c oraz przepisy szczególne.
Długość okresu przetwarzania danych: do czasu wypełnienia przez Spółkę obowiązków określonych w
poszczególnych przepisach prawa lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
Cel: Marketing produktów i usług Spółki.
Wyjaśnienie: Chodzi tu o marketing Spółki, w szczególności realizowany poprzez wyświetlenie lub
przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania
odpowiedniej zgody, również poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit.F
Długość okresu przechowywania: do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub do
czasu wygaśnięcia umowy ze Spółką.
Cel: Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód.
Wyjaśnienie: jest tp np. marketing usług i produktów firm współpracujących ze Spółką. W każdym
przypadku zbierana od Ciebie zgoda będzie wskazywała min. Cel przetwarzania danych, których
chcemy w oparciu o tą zgodę realizować.
Podstawa prawna: Rozporządzenie art.6 ust.1 lit. A
Długość okresu przetwarzania danych: do czasu wycofania udzielonych zgód.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cel: realizacja komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem strony internetowej Spółki lub
aplikacji mobilnej.
Wyjaśnienie: W ramach wskazanego celu będziemy przetwarzać Twoje dane także po to, aby umożliwić
komunikację lub dostarczenie usług za pośrednictwem stron internetowych Spółki oraz aplikacji
mobilnej.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust.1 lit.b lub art.6 ust.1 lit.F
Długość okresu przetwarzania danych: przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług,
nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu. Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym
okresie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową, np. kres zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń, tj. 10 lat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe:
4. Spółka przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, a także pozyskane z
innych źródeł zgodnie z prawem. Tymi innymi źródłami mogą być m. in. Źródła publiczne, np. rejestry
KRS, CEIDG.
Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy:
5. Spółka może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych
od Ciebie lub osób trzecich:
- dane osobowe ( np. imię i nazwisko, adres zameldowania )
- dane kontaktowe ( np. numer telefonu, adres korespondencyjny )
- dane identyfikacyjne ( np. numer dowodu osobistego, pesel)
KOMU Twoje dane mogą być ujawnione:
6. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki- będą mieć
wyłącznie upoważnienie przez Spółę i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane
3
osobowe mogą być ujawnione przez Spółkę odbiorcom poza strukturą Spółki. Zawsze w takiej sytuacji
Spółka dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. W rozumieniu
Rozporządzenia odbiorcą danych jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu
Spółki, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów ( np. organy administracji
publicznej ).
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:
- organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych na postawie umowy,
- podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, np. firmy audytorskie,
- podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa
procesowego,
- zakłady ubezpieczeń,
- podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych
osobowych.
Realizacja praw:
7. Szczegółowa informacja o Twoich prawach:
- przysługuje Ci prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych:
- jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Spółkę są niezgodne z rzeczywistością, masz
prawi ich sprostowania lub uzupełnienia;
- masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
- masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
- masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku
przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki;
- masz również prawo do otrzymania od Spółki Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym
formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
- masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie
wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś
wcześniej na to wyraźną zgodę;
- w przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje
Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne przetwarzania w dowolnym momencie.
Zgodę możesz wycofać w Spółce, przez m.in. telefon. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;
- w przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich
realizacji;
- w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia przysługuje Ci prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego. Od 25 maja będzie
to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.